Servitutter | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Servitutter

Litt om servitutter

Servituttlova gir regler om servitutter. En servitutt er en begrenset faktisk rådighet over andres fast eiendom. Servitutter stiftes normalt ved avtale, men kan også stiftes ved hevd. Det skilles mellom positive og negative servitutter. En positiv servitutt gir en rettighet, for eksempel en veirett eller brønnrett. En negativ servitutt begrenser andres faktiske utnyttelse av den tjenende eiendom, for eksempel et byggeforbud eller ferdselsforbud. Servituttloven skiller også mellom personlige servitutter og realservitutter. Personlige servitutter er knyttet til den personen som er rettighetshaver, og faller bort når rettighetshaveren frasier seg den eller dør. En realservitutt er stedsavhengig, den følger eiendommen.