Erstatningsrett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Erstatningsrett

Skade, økonomisk tap, adekvat årsakssammenheng, culpaansvar, ulovfestet objektivt ansvar.

Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS bistår i saker som gjelder erstatningskrav.  

Det er noen grunnvilkår som være oppfylt for at en skadelidt skal bli tilkjent erstatning. Det må foreligge en skade, et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap. Det må i tillegg være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen. Dersom disse vilkårene er oppfylt skal skadelidte stilles som om skaden ikke hadde skjedd.

Erstatning i kontraktsforhold er aktuelt i de tilfeller der en avtalepart står for et kontraktsbrudd, typisk ansvar etter avhendingslova, bustadoppføringslova, håndverkertjenesteloven, kjøpsloven mm.

Når det gjelder erstatning utenfor kontrakt er det ansvarsgrunnlag på subjektivt eller objektivt grunnlag. 

Den alminnelige culparegelen er utviklet gjennom rettspraksis og teori.

Ansvarsgrunnlag kan og foreligge på bakgrunn av den ulovfestet læren om objektivt ansvar, utviklet gjennom rettspraksis og teori.